LIIKETOIMINTAMALLIN TÄSMENTÄMISELLÄ TUNNISTETTIIN UUSIA SKAALAETUJA

Liiketoiminnallinen haaste

  • Yritys oli täsmentänyt liiketoimintastrategiaansa ja tunnistanut uusia mahdollisuuksia liiketoimintansa kehittämiseksi.
  • Yrityksen Euroopan ohjausmallia muutettiin 2016, mikä aiheutti muutoksia myöskin yrityksen organisoitumiseen Suomessa.
  • Yritykselle asetettiin samalla uusia strategisia tavoitteita kv. Pääkonttorista.
  • Uuden strategian keskeisenä tavoitteena oli kannattavuuden parantaminen kokonaismarkkinan pienentyessä vuosittain. Yritys on vahva markkinajohtaja Suomessa.
  • Yrityksellä ei ollut aikaisemmin kuvattua liiketoimintamalli ja se haluttiin nyt mallintaa, jotta tunnistettaisiin sen avulla potentiaalisia skaalautumismahdollisuuksia.
  • Yrityksen tavoitteena on siirtyä kohti asiakas- ja ratkaisukeskeisempään liiketoimintaan.

Lähestyminen ja tulos

  • Projektin ensimmäisessä vaiheessa kuvattiin yrityksen nykyinen liiketoimintamalli SOI BMDD-konseptin mukaisesti.
  • Projektin edetessä liiketoimintamallissa tunnistettiin potentiaalisia skaalautumismahdollisuuksia eri osa-alueilla, joista lupaavimmat otettiin tarkemmin analysoitaviksi.
  • Projekti toteutettiin yrityksen johtoryhmän kanssa, jotta yrityksen kaikki kompetenssiosa-alueet toivat omat näkemyksensä projektiin (myynnistä…taloushallintoon).
  • Projektin avulla käynnistettiin siirtyminen kohti yrityksen tavoittelemaa tavoitetilaa eli asiakas- ja ratkaisukeskeisempään liiketoimintaan.
  • Samalla käynnistettiin projektissa tunnistettujen ja valittujen skaalautumismahdollisuuksien käytännön toimenpiteiden suunnittelu ja toteuttaminen.
  • Lisäksi liiketoimintamallin kuvaamisen avulla saavutettiin mm. seuraavanlaisia hyötyjä:

    • Projekti täsmensi jo tehtyä strategiatyötä, koska sen avulla tunnistettiin strategiassa olevia ”aukkoja”, ja siten strategiaa oli helppo täydentää projektin avulla.
    • Projekti integroi paremmin strategian ja operatiivisen toiminnan toisiinsa; kilpailukyvystä kilpailuetua.
    • Projekti auttoi ymmärtämään yrityksen liiketoiminta-arvoketjua ja tapaa toimia.
    • Projekti valmensi siihen osallistuneita henkilöitä strategiseen ajatteluun tehtyjen alustusten avulla ja siten loi yhteisen ”kielen” johdon keskuuteen.
  • Projektin lähestymismallina käytettiin jo useammassa vastaavanlaisessa projektissa käytettyä SOI BMDD-liiketoimintamallinnuskonseptia yrityksen tarpeisiin sovellettuna.