UUSIEN ANSAINTALOGIIKOIDEN TUNNISTAMINEN TOIMIALAN ARVOKETJUANALYYSIN AVULLA

Liiketoiminnallinen haaste

 • Yrityksen johto oli tunnistanut toimintaympäristössään uusia ja voimakkaita muutosvoimia, joiden uskottiin vaikuttavan koko toimialaan jatkossa.
 • Yrityksen hallitus oli samanaikaisesti asettanut uusia pitkän aikajänteen strategisia tavoitteita yrityksen johdolle; kasvu ja kannattavuus, joiden saavuttaminen yrityksen nykyisellä business systeemillä ja siihen kuuluvalla liiketoimintamallilla oli nähty epärealistisena.
 • Yrityksen johto halusi tunnistaa kokonaan uusia ansainlogiikkoja ja -malleja, jotka mahdollistaisivat liiketoiminnan skaalaamisen tavoitteiden saavuttamiseksi jatkossa.

Lähestyminen

 • Jo strategian muodostamisen yhteydessä toteutettua avainmuutosvoimien analyysiä (SWOT) kehitettiin siten, että siinä tunnistettuja ja valittuja keskeisiä muutosvoimia terävöitettiin, jotta niiden tuomista mahdollisuuksista ja uhista olisi parempi näkemys jatkoanalyysin perustaksi.
 • Projektin keskiössä oli yrityksen toimialan arvoketjumallin kuvaaminen, jotta yrityksen nykyisestä suorituksesta eri aktiviteeteissa (osto, valmistus, kuljetus, myynti) olisi paremmin hahmotettuna yrityksen johdon keskuudessa. Tätä ”harjoitusta” ei ollut aikaisemmin toteutettu johdon taholta.
 • Toimialan arvoketjuanalyysin avulla hahmotettiin mm.
  • Yrityksen nykyinen asema arvoketjussa ja siihen liittyvä suoritustaso(t).
  • Missä kohdissa tai siirtymällä tiettyihin aktiviteetteihin (=kohtiin) pystytäisiin paremmin tavoitella yritykselle asetettuja strategisia tavoitteita?
  • Miten yrityksen kilpailustrategiaa pitäisi muuttaa jatkossa?
  • Millainen on yrityksen olemassa oleva business systeemi ja mitä siinä pitäisi muuttua?
  • Missä kohdin toimialan arvoketjussa olisi uusia ansaintalogiikkoja ja -malleja ja siten potentiaalisia skaalautumismahdollisuuksia?

Tulos

 • Projekti selkeytti yrityksen ”ylätason” business systeemin ja siihen kuuluvat erilaiset liiketoimintamallit erilaisine ansaintalogiikkoineen ja- malleineen.
 • Projektin avulla tunnistettiin merkittäviä ”hyötyjä” liittyen sekä uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin että omiin sisäisiin toimintamalleihin ja voimavaroihin (resurssit, kyvykkyydet), joiden avulla olemassa olevaa liiketoimintaa voidaan tehostaa jatkossa.
 • Projektin avulla yrityksen sisälle muodostui yhteinen business-käsitteistö ja -kieli, mikä helpottaa yrityksen sisäistä viestintää jatkossa.
 • Lisäksi nyt hahmotettu uusi ”ylätason” business systeemi on keskeisessä roolissa yrityksen johtamisjärjestelmässä.
 • Projektin tuloksena yritykselle muodostui selkeä ”tiekartta”, miten asetetut strategiset tavoitteet voidaan saavuttaa ja toiminnallistaa liiketoimintamallien avuilla.