Artikkeli: Yritysjohto kompuroi strategian kanssa

Talouselämä julkaisi SOI Consulting Oy:n toimitusjohtajan Jukka Vanhatalon artikkelin Yritysjohto kompuroi strategian kanssa.

SOI Consulting on toteuttanut laajan StrategyPulse-tutkimuksen, jonka aineistoa kerättiin vuoden ajan. Tuloksista käy ilmi yritysjohdon kolme suurinta kompastuskiveä:

1. Strategian läpivienti
2. Strategian dokumentointi
3. Strategisella tiedolla johtaminen ja sen osaaminen.

Yritysympäristö on pahimmassa syvänteessä vuosikymmeniin. Siitä huolimatta yritysjohto ei vie omia strategisia valintojaan käytäntöön asti siten kuten pitäisi. Tämä käy ilmi SOI Consulting Oy:n vuoden ajan tekemästä strategiatutkimukses-ta StrategyPulsesta.

Miksi yritysjohto käyttää kohtuullisen paljon aikaa valintojen tekemiseen, mutta suoriutuu niiden käytäntöön viemisestä heikosti? Keskijohdon osallistaminen – tai sen unohtaminen – asioiden eteenpäin viemisessä on ensimmäinen kompastuskivi. Strateginen suunnittelu on usean vuoden päähän ulottuvaa työtä, joten siihen kannattaa investoida ylimmän johdon lisäksi enemmän suunnitteluresursseja. Yrityksen johto saattaa jakaa hyvin tietoa strategian sisällöstä. Jos muu organisaatio ei ymmärrä sitä, niin johdon käyttämä aika on ollut osittain turhaa ja resurssien haaskausta. StrategyPulse-tutkimus osoittaa, että tämä kaikki on yritysjohdon tiedossa. Prosessia ei kuitenkaan ole hoidettu siten kuin pitäisi tai olettaisi.

Miten strateginen tieto saataisiin välitettyä koko organisaatiolle ymmärrettävässä muodossa? Haasteet ovat:

Strategiaprosessin läpivienti.
On hyvä, että organisaation toisen tason johto on jo alkuvaiheessa mukana arvioimassa ja antamassa oman panoksensa työn alla oleville valinnoille. Sitouttaminen ja ymmärrys yrityksen tulevaisuudesta käynnistyy organisaation sisällä ensimmäisestä hetkestä alkaen.

Strategian dokumentointi.
Se voi olla pahimmillaan aikaisemman liiketoimintasuunnitelman ja budjetin numeerista päivittämistä ilman, että siinä on selkeästi kuvattuna toimenpiteet päätösten käytäntöön viemisestä.

Strategisella tiedolla johtaminen ja sen osaaminen.
Kuinka loogisesti se on johdettu yrityksen tärkeimmistä ajureista ja viety operatiiviseen suorituksen johtamiseen asti? Organisaation kannuste- ja raportointijärjestelmät sekä jämäkät mittaristot toimivat erinomaisena linkkinä strategian ja toiminnallistamisen välillä. Uutta strategiaa tukevien raporttien tulee olla laadukkaita ja ne pitää saada järjestelmistä vaivattomasti ulos.

Strategisten valintojen käytäntöön viemisessä on aina haasteita ja niissä on yrityskohtaisia eroja. Yhtä oikeaa tapaa valintojen tekemiselle ei ole. Hoitamalla edes muutaman alkuvaiheen ”askelmerkin” kuntoon pääsee organisaatio kuitenkin tiedon saamisen tasolta ymmärryksen tasolle. Se jo osaltaan auttaa vähentämään strategian kanssa kompurointia.

Jukka Vanhatalo – toimitusjohtaja, SOI Consulting & Associates Oy

 

Voit katsoa kuvan lehden artikkelista tästä (pdf).

Lisätietoja tutkimuksesta: Jukka Vanhatalo, p. 040 525 7764